Algemene Voorwaarden

  1. Briddge B.V. is een besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51446030 en heeft BTW nummer 850020141B01. Briddge B.V. of een bedrijf onder haar directe of indirecte controle, of enige bestuurder, partner, werknemer of agent daarvan, worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Briddge”.
  2. Uitvoering van opdrachten door Briddge geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Briddge is gerechtigd periodiek haar tarieven te wijzigen.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Briddge afgesloten overeenkomsten en op alle door hen uitgevoerde opdrachten of werkzaamheden, ongeacht de hoedanigheid waarin een dienst wordt verleend. Deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing ten behoeve van personen die Briddge bij de uitvoering van een opdracht inschakelt.
  4. Indien de opdrachtgever de inhoud van door Briddge verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Briddge gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van voornoemde werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
  5. Briddge zal bij het inschakelen en kiezen van derden zoveel mogelijk op voorhand overleggen met de opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Briddge is hierbij gerechtigd, mede namens de opdrachtgever, aansprakelijkheidsbeperkingen, jurisdictie- en rechtskeuze bedingen van derden te aanvaarden. Briddge is niet aansprakelijk voor enig handelen, tekortkomingen of nalaten van deze derden.
  6. Gedurende de looptijd van een overeenkomst of opdracht, geeft de opdrachtgever machtiging aan Briddge om contact op te nemen en te onderhouden en alle maatregelen te nemen die nodig zijn met de Nederlandse belastingdienst, de Immigratie en Naturalisatiedienst en andere overheidsinstellingen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.
  7. Briddge zal niet aansprakelijk worden gesteld door opdrachtgever voor enige directe en / of indirecte schade opgelopen door de opdrachtgever die voortvloeien uit of verband houden met de door Briddge uitgevoerde werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
  8. Iedere aansprakelijkheid van Briddge, voor zover niet geheel uitgesloten, is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Deze verzekering heeft een maximale dekking van EUR 500.000,-. Indien geen uitkering onder deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 10.000,-.
  9. De opdrachtgever zal Briddge vrijwaren voor het meerdere in voornoemde aansprakelijkheid of aanspraken van derden (inclusief redelijke kosten van juridische bijstand). Alle aanspraken jegens Briddge vervallen zes maanden nadat de opdrachtgever of een derde bekend was of kon zijn met de feiten waarop aanspraak wordt gebaseerd.
  10. Op de verhouding tussen Briddge en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Briddge en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Website Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website verklaart u gehouden te zijn aan de onderstaande algemene voorwaarden.

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel Briddge B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het verstrekken van de informatie op deze website, kan Briddge B.V. niet garanderen dat deze informatie volledig juist, actueel en compleet is. Dit komt door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie. De op deze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als juridisch, fiscaal, accountancy- of ander professioneel advies. Wij raden u derhalve aan om bij een Briddge B.V. professional advies in te winnen voordat u daadwerkelijk besluiten neemt of handelingen verricht.

Door uw email adres op deze site in te voeren om toegang te krijgen tot de Knowledge Base stemt u ermee in dat u ingeschreven wordt voor onze mailing list.

Briddge B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Alle informatie op deze website, alle te downloaden materiaal, en alle diensten die via deze website verleend worden, worden ‘als zodanig’ [‘as is’] aangeboden, zonder waarborgen ten aanzien van volledigheid, juistheid of tijdigheid, en zonder uitdrukkelijke dan wel impliciete verklaringen, garanties of andere contractuele voorwaarden van welke aard dan ook. Briddge B.V. waarborgt ook niet dat de via deze website gedownloade bestanden, software of andere materialen vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn.

Briddge B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van enige websites van derden die aan deze website zijn gekoppeld (door middel van hyperlink of anderszins).

Deze website en de inhoud ervan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van deze website (of onderdelen daarvan) mag niet verveelvoudigd worden, (elektronisch) opgeslagen worden, of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Briddge B.V.